نخبگان ایران زمین


+ اندکی تامل!!

دو قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند؟

جواب: آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده وبه هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر تشکیل می دهند.

اگر چند سنگ به هم نزدیک شوند چه می شود؟ آنها هیچ گاه با هم یکی نمی شوند.

هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد.

مهارتهائی که شما را در جهت آرامش و بزرگواری کمک خواهد کرد را به یاد داشته باشید:

  نرمی       بخشش      مدارا     پشتکار

حال چه چیزی سخت تر و  مقاوم تر است:   آب یا سنگ!؟

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند؟

  1. اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند.
  2. اگر متوسط باشد آن ر ا در هم می شکند.
  3. اگر بزرگ تر باشد پشت آن می ایستد.

اما آب چه می کند:

  ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند، اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از کوچکترین روزنه می گردد. و اگر نتوانست: صبر می کند تا به اندازه کافی قوی شود آنگاه یا از روی مانع عبور می کند و یا مانع را در هم می شکند .

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را در انعطاف جست وجو کرد.

صبور باید بود، اما همیشه مصمم

نویسنده : مهدی غلامی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک