معجزات قرآن

کلمات و دفعات تکرار در آیات قرآن مجید

 • دنیا : ١١۵، آخرت : ١١۵
 • ملائکه: ٨٨ ، شیاطین: ٨٨
 • زندگی: ١۴۵، مرگ: ١۴۵
 • سود: ۵٠ ، زیان: ۵٠
 • ملت (مردم):۵٠، پیامبران: ۵٠
 • ابلیس(پادشاه شیاطین): ١١ ، پناه جوئی از شرّ ابلیس: ١١
 • مصیبت:  ٧۵ ، شکر: ٧۵
 • صدقه: ٧٣ ، رضایت: ٧٣
 • طلا: ٨ ، زندگی راحت: ٨
 • جادو: ۶٠ ، فتنه: ۶٠
 • زکات: ٣٢ ، برکت: ٣٢
 • زبان: ٢۵ ، موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵
 • آرزو: ٨ ، ترس: ٨
 • سختی: ١١۴ ، صبر: ١١۴
 • محمد (صلوات الله علیه): ۴ ، شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): ۴
 • مرد: ٢۴ ، زن: ٢۴
 • نماز: ۵
 • ماه: ١٢
 • روز: ٣۶۵
 • دریا : ٣٢ ، زمین (خشکی): ١٣
 • دریا  +  خشکی  45= ٣٢+ 13  دریا = % 71.11=45/(32)  خشکی =  % 28.89=45/(13)
  دانش بشری اثبات نموده که آب تقریبا ٧١ % و خشکی تقریبا ٢٨ % از کره زمین را فراگرفته است.

آیا می توان گفت که این ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجید آمده است؟

/ 0 نظر / 3 بازدید