شناسنامه اختراعات تایید شده بنیاد ملی نخبگان

لینک شناسنامه اختراعات تایید شده سطح سه بنیاد برای استفاده صاحبان صنعت و سرمایه گذاران به آدرس http://tco.bmn.ir قابل دسترسی می باشد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید