آموزش تحلیل پتنت (اختراع)-قسمت چهارم

 ثبت اختراع در سایر کشورها:

گام نخست در بدست آوردن حق پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضا نامة (application) ثبت پتنت و تشکیل پرونده (filling) در ادارة ثبت اختراعات آن کشوراست.

 تقاضانامة‌ پتنت عموماً دارای قسمتهایی نظیر عنوان اختراع، سابقهو شرح‌ فنی آن است. توصیف فنی اختراع می‌بایست با بیانی روشن و به زبان رسمی کشورهدف و به حد کافی دارای جزئیات باشد طوری که بتواند شخصی را با فهم متوسط از آن فنبه استفاده یا بازسازی آن اختراع قادر سازد. معمولاً برای توصیف بهتر اختراع، نقشه،طرح و دیاگرامهای مربوطه نیز ارائه می‌شوند. تقاضانامه همچنین حاوی چند ادعا (claims) است که در واقع حدود و ثغور قانونی حمایت درخواستی را تعیینمی‌کند.

ادارة ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسی کارشنـاسیپرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم (publication)، درصورت احراز شرایط، نهایتاٌ حق پتنت را اعطا می‌نماید که در سرتاسر همان کشور معتبرو قابل دفاع است.

/ 0 نظر / 3 بازدید