دستاوردهای علمی

دانشمندان پروژه تولید حیات مصنوعی "کرم" به یک نقطه عطف بزرگ در شبیه سازی موجودی رسیدند که اکنون می تواند مثل کرم حرکت کند.  

پروژه آزاد کرم با هدف ساخت یک نسخه شبه حیات از یک کرم است. دانشمندان کدی را به این موجودات اضافه کردند که موجب شد این کرمهای حرکتهایی شبیه به کرمهای واقعی داشته باشند. گام بعدی شبیه سازی مغز یک کرم برای این موجودات است تا دانشمندان دریابند که این موجودات چگونه حرکت کرده و چرا حرکت می کنند.

/ 0 نظر / 21 بازدید